Aanmeldingswachttijd
In verband met de afbouw van de praktijkwerkzaamheden kunnen er geen nieuwe behandeltrajecten meer gestart worden.
Behandelingswachttijd
In verband met de afbouw van de praktijkwerkzaamheden is er geen sprake meer van behandelwachttijd.

Tarieven en vergoeding

Verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U dient deze verwijzing mee te nemen naar het eerste gesprek samen met uw zorgpas. Uw huisarts dient u te verwijzen naar hulp binnen de SGGZ (specialistische GGZ). De psycholoog declareert rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor heb ik wat gegevens van u nodig. Daarom is het belangrijk om bij het eerste gesprek uw zorgpas mee te nemen Per 2009 zijn wij van overheidswege ook verplicht om alle patiënten zich te laten identificeren. Ik vraag u daarom bij het eerste bezoek een geldig legitimatie bewijs te tonen.

Tarieven, vergoeding en eigen risico

De psychologische zorg binnen de praktijk valt hoofdzakelijk binnen de Specialistische GGZ. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van deze zorg met uitzondering van uw wettelijk eigen risico (voor zover dat nog niet elders in de zorg is gebruikt). Het eigen risico wordt aan het eind van de behandeling of tussentijds na een jaar door uw zorgverzekeraar geïnd.

Al onze interventies worden vergoed door de zorgverzekeraar.

De praktijk heeft contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars binnen de regio. Dit betreft de labels VGZ, Achmea, Multizorg, CZ/Delta Loyd/Ohra, Menzis en DSW (en alle dochterondernemingen). De kosten van uw psychologische behandeling worden door ons rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar gedeclareerd. Staat uw zorgverzekeraar hierboven niet vermeld, informeer dan of uw zorgverzekeraar binnen één van bovengenoemde labels valt. Mocht er geen contract zijn afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan betekent dit dat u zelf de nota ontvangt en deze dient te voldoen aan de praktijk waarna u de nota bij uw verzekeraar kan indienen. Hebt u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 100% van de kosten terug. Hebt u een naturapolis dan heeft u ook recht op vergoeding. Deze vergoeding bedraagt vrijwel altijd 50% tot 80% van de kosten. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, komt u wellicht in aanmerking voor een ruimere vergoeding. Raadpleeg uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is wel een kopie van uw identiteitsbewijs en een verwijzing van uw huisarts (of andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft) nodig. De verzekeraar stelt de volgende eisen aan een verwijsbrief: NAW gegevens en de AGB code van de verwijzer, uw eigen NAW gegevens en uw geboortedatum, de datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen, uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose; klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis en dat het een verwijzing naar SGGZ betreft.

Het kan soms voorkomen dat na het intakegesprek blijkt dat er sprake is van een minder complex probleem dan uw huisarts heeft ingeschat. Op dat moment heeft u voldoende aan een traject binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Daarbinnen zijn wij vanaf 2014 door de zorgverzekeraar verplicht om met vier zorgtrajecten (kort, middel, intensief en transitie) te werken. Deze vier trajecten vormen samen de Generalistische Basis GGZ. Afhankelijk van de zorgzwaarte, zorgvraag en de daarbij behorende tijd wordt één van de volgende vier prestaties bij u in rekening gebracht:

Tarieven verzekeraars

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ. Dit zijn de tarieven voor de GBGGZ in 2017

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ. Dit zijn de tarieven voor de SGGZ in 2017

Tarief Overig (zorg)product Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa
is voor 2017: € 98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Tarieven zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GBGGZ

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de SGGZ

Indien na de intake wordt besloten om geen behandeling te starten, wordt (vanuit wettelijke verplichting) het type Transitie prestatie verrekend. Als u niet in aanmerking komt of wenst te komen voor de vergoeding van de zorgverzekeraar bedraagt een consult prijs
€ 98,-. 

Bij Specialistische psychotherapie moet de behandelaar-psychotherapeut de hoofddiagnose kenbaar maken aan de zorgverzekeraar, alhoewel er soms een mogelijkheid bestaat om uw toestemming daartoe te weigeren.

Vergoeding via werkgever of uitkeringsinstantie

In sommige gevallen is de werkgever of de uitkeringsinstantie bereid om de behandeling (gedeeltelijk) te betalen. Met uw toestemming zal ik dan een offerte voor behandeling verzenden aan degene die de behandeling wil gaan vergoeden. Daarin staat dan een schatting van de duur van de behandeling en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Niet verschijnen of te laat afmelden (no show)

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak.
 Dit kunt u zowel telefonisch (voicemail), via de e-mail of via Whatsapp doen. 
Met ingang van 1 januari 2012 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show' meer. 
Wanneer u binnen 24 uur afzegt óf niet verschijnt zonder bericht krijgt u rechtstreeks van ons een rekening van €49,- per gemiste afspraak.

Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden

Op alle leveringen, betalingen en transacties zijn de Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo, van toepassing.

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen, transacties en diensten beroepshalve verricht door psychologen van Psychologenpraktijk Van den Bekerom praktijk houdende aan de Leeberg 42, 5944 EB te Arcen, verder aan te duiden als 'praktijk'. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.
  • Indien een cliënt een afspraak heeft gemaakt, is er in juridische zin sprake van een overeenkomst. Dit betekent dat cliënt aansprakelijk is voor het bedrag dat normaliter voor een dergelijke afspraak in rekening wordt gebracht. De overeenkomst wordt geacht beëindigd te zijn als een cliënt de afspraak 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt. Wordt een afspraak niet nagekomen, doch ook niet tijdig afgezegd, dan wordt ten allen tijde het geldende tarief in rekening gebracht.
  • Het op dat moment geldende tarief wordt een cliënt medegedeeld op aanvraag. Daarnaast staan de tarieven vermeld op de website: www.ppvdb.nl
  • De door de praktijk gedeclareerde bedragen zijn terstond opeisbaar zonder korting.
  • Indien debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, of indien hij/zij tegen het gedeclareerde bezwaar wil maken, dient deze dit te doen uiterlijk 14 dagen na declaratiedatum; zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaande en juist wordt aangemerkt.
  • Een herinnering ener betaling zal worden verzonden 30 dagen na declaratiedatum door de praktijk. Als na rappèl betaling ener declaratie niet binnen 60 dagen na declaratiedatum plaatsvindt, staat het de praktijk vrij om zonder verdere waarschuwing derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Tevens worden er vanaf dat moment €15,- administratiekosten per openstaande nota in rekening gebracht.
  • Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 60 dagen na declaratiedatum; de door de debiteur verschuldigde rente beloopt 1% per maand of gedeelte daarvan.
  • Alle met incassering van gedeclareerde bedragen gemoeide buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de debiteur. De incassoprovisie wordt vastgesteld door de met incasso belaste instantie.

Heeft u nog vragen?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Indien u niet akkoord gaat met het cookie-beleid
maar wel informatie wenst kunt u een e-mail sturen naar info@ppvdb.nl Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close